Home karikatur KH Maimun Zubair by Djoko Susilo

KH Maimun Zubair by Djoko Susilo

598
KH Maimun Zubair, Mbah Maimun, Mbah Moen, Rembang, Djoko Susilo, lukisan, art, kariktaur
Lukisan portrait “Mbah Maimun Zubair” by Djoko Susilo